Tính hướng quang

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự phát sinh quanh hình thái
  3. Ảnh hưởng chu kỳ ánh sáng
  4. Tính hướng quang
Tính hướng quang
Chấp nhận thuật ngữ: 31-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.