Ảnh hưởng chu kỳ ánh sáng

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự phát sinh quanh hình thái
  3. Ảnh hưởng chu kỳ ánh sáng
Ảnh hưởng chu kỳ ánh sáng
Chấp nhận thuật ngữ: 31-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.