Sự hoán vị thực vật

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự đồng hóa
  3. Bệnh úa vàng (Thực vật)
  4. Sự hoán vị thực vật
Sự hoán vị thực vật
Chấp nhận thuật ngữ: 31-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.