Động học thực vật

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự biến đổi (địa lí)
  3. Sự điểm nhiều nhóm màu
  4. Động học thực vật
Động học thực vật
Chấp nhận thuật ngữ: 31-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.