Máy tính phân tử (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Toán học
  3. Toán học ứng dụng
  4. Khoa học máy tính
  5. Máy tính
  6. Máy tính phân tử (địa lí)
Máy tính phân tử (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 31-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.