Tính hướng nhiệt

  1. TRANG CHỦ
  2. Những hoạt động và tính cảm ứng
  3. Tính hướng đất
  4. Tính hướng nước
  5. Tính hướng nhiệt
Tính hướng nhiệt
Chấp nhận thuật ngữ: 31-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.