Hiện tượng quang ức chế

  1. TRANG CHỦ
  2. Thực vật, Ảnh hưởng của ánh sáng (địa lí)
  3. Hiện tượng quang ức chế
Hiện tượng quang ức chế
Chấp nhận thuật ngữ: 31-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.