Bệnh héo tàn cây cọ dầu (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Bệnh héo tàn cây cọ dầu (địa lí)
Bệnh héo tàn cây cọ dầu (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.