Máy phát tín hiệu

  1. TRANG CHỦ
  2. Kỹ thuật điện tử
  3. Máy phát tín hiệu
Máy phát tín hiệu
Chấp nhận thuật ngữ: 31-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.