Bệnh giun tròn trên cây (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Bệnh cây trồng
  3. Bệnh giun tròn trên cây (địa lí)
Bệnh giun tròn trên cây (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.