Mạng tích hợp tốc độ rất cao

  1. TRANG CHỦ
  2. Kỹ thuật điện tử
  3. Mạng tích hợp tốc độ rất cao
Mạng tích hợp tốc độ rất cao
Chấp nhận thuật ngữ: 31-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.