Mặt phẳng hoàng đạo

  1. TRANG CHỦ
  2. Thiên văn học
  3. Thiên thể học
  4. Mặt phẳng tham chiếu
  5. Mặt phẳng hoàng đạo
Mặt phẳng hoàng đạo
Chấp nhận thuật ngữ: 31-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.