Màn hình tinh thể lỏng (LCD)

  1. TRANG CHỦ
  2. Kỹ thuật điện tử
  3. Màn hình tinh thể lỏng (LCD)
Màn hình tinh thể lỏng (LCD)
Chấp nhận thuật ngữ: 31-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.