Thuyết người địa phương trội hơn nhập cư

  1. TRANG CHỦ
  2. Di truyền học
  3. Thiên nhiên và sự chăm sóc (địa lí)
  4. Thuyết người địa phương trội hơn nhập cư
Thuyết người địa phương trội hơn nhập cư
Chấp nhận thuật ngữ: 31-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.