Côn trùng như tác nhân kiểm soát sinh vật gây hại

  1. TRANG CHỦ
  2. Côn trùng
  3. Thiên địch
  4. Côn trùng như tác nhân kiểm soát sinh vật gây hại
Côn trùng như tác nhân kiểm soát sinh vật gây hại
Chấp nhận thuật ngữ: 31-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.