Thủy lực học các máy và trang thiết bị

  1. TRANG CHỦ
  2. Thủy lực học các máy và trang thiết bị
Thủy lực học các máy và trang thiết bị
Chấp nhận thuật ngữ: 31-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.