Thuyết động học của ga

  1. TRANG CHỦ
  2. Khoa học tự nhiên
  3. Hóa học
  4. Lý thuyết phân tử
  5. Thuyết động học của ga
Thuyết động học của ga
Chấp nhận thuật ngữ: 31-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.