Mầm lúa mì

  1. TRANG CHỦ
  2. Sản phẩm gạo (địa lí)
  3. Lúa mì (địa lí)
  4. Mầm lúa mì
Mầm lúa mì
Chấp nhận thuật ngữ: 31-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.