Động vật Marmot như động vật mang bệnh

  1. TRANG CHỦ
  2. Loài gặm nhấm như vật truyền bệnh (địa lí)
  3. Động vật Marmot như động vật mang bệnh
Động vật Marmot như động vật mang bệnh
Chấp nhận thuật ngữ: 31-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.