Tảo xanh, hóa thạch

  1. TRANG CHỦ
  2. Tảo (Thực vật), hóa thạch (địa lí)
  3. Tảo cát, hóa thạch
  4. Tảo xanh, hóa thạch
Tảo xanh, hóa thạch
Chấp nhận thuật ngữ: 30-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.