Bệnh cây trồng phát sinh từ hạt giống

  1. TRANG CHỦ
  2. Bệnh cây trồng phát sinh từ hạt giống
Bệnh cây trồng phát sinh từ hạt giống
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.