Bệnh cây có nguồn gốc từ đất trồng

  1. TRANG CHỦ
  2. Bệnh cây có nguồn gốc từ đất trồng
Bệnh cây có nguồn gốc từ đất trồng
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.