Khối u ác tính

  1. TRANG CHỦ
  2. Ung thư thần kinh nội tiết (địa lí)
  3. Hạch dạng ung thư
  4. Khối u ác tính
Khối u ác tính
Chấp nhận thuật ngữ: 30-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.