Xung số (Điện tử)

  1. TRANG CHỦ
  2. Kỹ thuật điện tử
  3. Xung số (Điện tử)
Xung số (Điện tử)
Chấp nhận thuật ngữ: 30-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.