Tàu - xử lý chất thải

  1. TRANG CHỦ
  2. Luật và pháp chế
  3. Cửa sông ra đại dương
  4. Xử lý rác thải trên đại dương
  5. Tàu - xử lý chất thải
Tàu - xử lý chất thải
Chấp nhận thuật ngữ: 29-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.