Xử lý rác thải trên đại dương

  1. TRANG CHỦ
  2. Luật và pháp chế
  3. Cửa sông ra đại dương
  4. Xử lý rác thải trên đại dương
Xử lý rác thải trên đại dương
Chấp nhận thuật ngữ: 29-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.