Phủ kim loại cho kim loại chứa sắt

  1. TRANG CHỦ
  2. Phủ kim loại cho kim loại chứa sắt
Phủ kim loại cho kim loại chứa sắt
Chấp nhận thuật ngữ: 29-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.