Xe gắn máy

  1. TRANG CHỦ
  2. Công nghệ ô tô
  3. Xe gắn máy
Xe gắn máy
Chấp nhận thuật ngữ: 29-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.