Nâng cấp cho sử dụng khác (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Nâng cấp cho sử dụng khác (địa lí)
Nâng cấp cho sử dụng khác (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 29-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.