Bệnh khảm

  1. TRANG CHỦ
  2. Virút thực vật (địa lí)
  3. Virút bệnh khảm trên cây đu
  4. Virút gây nấm mốc
  5. Bệnh khảm
Bệnh khảm
Chấp nhận thuật ngữ: 29-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.