Ngưng kết tố hồng cầu thực vật

  1. TRANG CHỦ
  2. Chất đạm thực vật (địa lí)
  3. Lectin thực vật (địa lí)
  4. Ngưng kết tố hồng cầu thực vật
Ngưng kết tố hồng cầu thực vật
Chấp nhận thuật ngữ: 29-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.