Lập trình phi tuyến tính

  1. TRANG CHỦ
  2. Toán học
  3. Toán học ứng dụng
  4. Lập trình phi tuyến tính
Lập trình phi tuyến tính
Chấp nhận thuật ngữ: 29-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.