Lăng kính phản xạ

  1. TRANG CHỦ
  2. Vật lý học
  3. Ánh sáng
  4. Lăng kính phản xạ
Lăng kính phản xạ
Chấp nhận thuật ngữ: 29-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.