Bậc của một đường cong đại số

  1. TRANG CHỦ
  2. Toán học
  3. Đại số
  4. Bậc của một đường cong đại số
Bậc của một đường cong đại số
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.