Vi khuẩn đạm

  1. TRANG CHỦ
  2. Thực vật cố định đạm (địa lí)
  3. Vi sinh vật cố định đạm (địa lí)
  4. Vi khuẩn đạm
Vi khuẩn đạm
Chấp nhận thuật ngữ: 29-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.