Bệnh do virus chứa ADN trên động vật

  1. TRANG CHỦ
  2. Vi rus học thú y (địa lí)
  3. Ảnh hưởng của virus hại cây trên động vật
  4. Bệnh do virus chứa ADN trên động vật
Bệnh do virus chứa ADN trên động vật
Chấp nhận thuật ngữ: 29-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.