Bệnh chân miệng

  1. TRANG CHỦ
  2. Vi rus học thú y (địa lí)
  3. Ảnh hưởng của virus hại cây trên động vật
  4. Bệnh chân miệng
Bệnh chân miệng
Chấp nhận thuật ngữ: 29-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.