Kỹ thuật soi đáy mắt bằng quét tia Laser

  1. TRANG CHỦ
  2. Kỹ thuật soi đáy mắt (địa lí)
  3. Kỹ thuật soi đáy mắt bằng quét tia Laser
Kỹ thuật soi đáy mắt bằng quét tia Laser
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.