Kỹ thuật phục hồi rừng thứ sinh nghèo

  1. TRANG CHỦ
  2. Lâm nghiệp
  3. Kỹ thuật phục hồi rừng thứ sinh nghèo
Kỹ thuật phục hồi rừng thứ sinh nghèo
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.