Vật phá hoại dưới nước

  1. TRANG CHỦ
  2. Vật phá hoại
  3. Vật phá hoại nông nghiệp
  4. Vật phá hoại dưới nước
Vật phá hoại dưới nước
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.