Chim phá hoại - Kiểm soát

  1. TRANG CHỦ
  2. Kiểm soát (địa lí)
  3. Vật phá hoại nông nghiệp - Kiểm soát
  4. Chim phá hoại - Kiểm soát
Chim phá hoại - Kiểm soát
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.