Định luật thực nghiệm về các chất khí

  1. TRANG CHỦ
  2. Định luật thực nghiệm về các chất khí
Định luật thực nghiệm về các chất khí
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.