Kỹ thuật Carota giếng khoan bằng địa vật lí

  1. TRANG CHỦ
  2. Kỹ thuật Carota giếng khoan bằng địa vật lí
Kỹ thuật Carota giếng khoan bằng địa vật lí
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.