Bệnh ghẻ vảy nến ở cừu

  1. TRANG CHỦ
  2. Ký sinh học thú y (địa lí)
  3. Bệnh ghẻ vảy nến ở cừu
Bệnh ghẻ vảy nến ở cừu
Chấp nhận thuật ngữ: 28-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.