Ngành công nghiệp Sô cô la

  1. TRANG CHỦ
  2. Kinh doanh ca cao (địa lí)
  3. Ngành công nghiệp Sô cô la
Ngành công nghiệp Sô cô la
Chấp nhận thuật ngữ: 27-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.