Kiểm tra bức xạ âm thanh

  1. TRANG CHỦ
  2. Kỹ thuật môi trường
  3. Kiểm tra bức xạ âm thanh
Kiểm tra bức xạ âm thanh
Chấp nhận thuật ngữ: 26-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.