Quản lý đất

  1. TRANG CHỦ
  2. Nghề làm vườn
  3. Nông nghiệp
  4. Khoa học đất
  5. Quản lý đất
Quản lý đất
Chấp nhận thuật ngữ: 25-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.