Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên (địa lí)
Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.