Thực vật, sự trổ hoa

  1. TRANG CHỦ
  2. Vật hậu học thực vật (địa lí)
  3. Mùa vụ - Vật hậu học
  4. Thực vật, sự trổ hoa
Thực vật, sự trổ hoa
Chấp nhận thuật ngữ: 25-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.