Kênh đào (Công nghệ thủy lực)

  1. TRANG CHỦ
  2. Công nghệ thủy lực
  3. Kênh đào (Công nghệ thủy lực)
Kênh đào (Công nghệ thủy lực)
Chấp nhận thuật ngữ: 25-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.